Basecamp no 1


Posted on februari 20th, by terese in Projektrapport. No Comments

Äntligen! Nu har projektgruppen träffats och koordinerat vårens insatser. Vi samtalade främst om projektplanen i relation till vårens aktiviteter men hann även diskutera begreppet spelifierat lärande. Närvarande på mötet var processledarna: Frida Monsén (Vittra Telefonplan), Pelle Falk (Nacka gymnasium), Carl-Mikael Larsson (Globala gymnasiet), Eva Van Bennekom (Globala gymnasiet), Frank Martin Engström och Christina Löfving. Representant från styrgruppen var Malin Ströman och mötesledare var Terese Raymond.

Processledarnas uppgift
Under våren 2012 genomför de involverade processledarna dialogbaserade aktiviteter med syfte att skapa förutsättningar för en webbaserad plattform där elever kan överskåda sitt lärande i ett grafiskt gränssnitt som använder sig av mekanismer från spel. Tanken är att processledarna engagerar så väl skolpersonal samt elever och externa intressenter för att samtala om hur skolan kan dra nytta av spelkulturen för att arbeta systematiskt med elevernas IUP.

Arbetsplan
Det finns många personer med viktiga erfarenheter från spel och lärande. Förhoppningsvis kan vi via sociala medier inkludera ännu fler kloka personer än de som processledarna träffar i fysiska aktiviteter. Ungefär en vecka innan varje aktivitet publiceras ett blogginlägg som kortfattat beskriver aktiviteten tillsammans med en frågeställning. I anslutning till blogginlägget sänds ett Nyhetsbrev ut till våra prenumeranter. Vi hoppas därigenom få input från en vidare cirkel än de som kan närvara på workshop. Processledaren kan även ta med sig input till aktivitet och skapa ytterligare dialog. Uppföljning på aktivitet publiceras på bloggen och i projektwikin.

I maj har projektgruppen ytterligare ett möte. Då ska vi bearbeta samtliga resultat från vårens aktiviteter och relatera dessa till projektmål.

Spelbaserat lärande och spelifierat lärande
Inom projektgruppen är vi överens, vi vill skapa ökad måluppfyllelse och motivation med hjälp av spelmekanismer. Det kan så klart ske med hjälp av ett spel med lektionsrelaterat innehåll (så kallat spelbaserat lärande) i botten, men vårt intresse ligger i processen där eleven reflekterar över sitt lärande. Scoopet för förstudien är att skapa förutsättningar för en spelifierad plattform där eleven synliggör sina förmågor.

Är skolan redan spelifierad?
Ja. Skolan innehåller olika former av spelmoment. Guldstjärnor till exempel är en basal nivå av spelifiering. Likaså betygen. Men, när det gäller betygen så saknas det något slags flow i mitten. Kan ett ännu tydligare speltänk förtydliga lärprocessen och skapa flow?

En spelfierad lektion
Frida Monsén berättade om en specificerad lektion som hon skapade tillsammans med elever på Vittra Telefonplan. Hon började med att ställa frågan: Ska vi låtsas att skolan är en spelplan? När eleverna ville testa så fortsatte hon: Vad är målet – vad är den högsta leveln? Eleverna fick ge sina egna svar och Frida fortsatte guida: På vägen finns det hinder? ”Ja! Monster!” svarade någon. Frida fortsatte: Vilka monster finns i skolan? Gemensamt identifierade eleverna störningsmoment som hindrade deras fokus och koncentration, till exempel YouTube, Facebook etc. Därefter delade Frid ut fem stjärnor. Efter lektionens slut frågade Frida hur många som fortfarande hade sina fem stjärnor kvar. De som hade tappat stjärnor på grund av distraktionsmoment (monster) kunde förstå varför de inte nådde sitt mål i uppgiften. På så sätt förtydligade Frida lärprocessen med hjälp av spelmekanismer.

Hör Frida berätta mer om den spelifierade lektionen hos Richard Gatarski i #Spelbildning den 20 februari klockan 14:30.

Ämnesöverskridande mastermatris
I samtalet om hur eleverna idag följer upp sitt lärande relaterade vi till agila metoder. Men, frågan är hur många parallella agila processer en elev har? Kanske kan ett potentiellt mervärde för en gemensam spelifierad plattform för IUP vara att hantera snarlika processer i olika ämnen. Om vi till exempel fokuserar på skills (färdigheter), hur kommer elevens synliggörande av skills i ett visst ämne att påverka dennes portfolio i ett annat ämne? Ett förslag som dök upp under samtalet var att den gemensamma plattformen kan bygga på någon slags mastermatris med kompetenser. Kanske EU:s åtta nyckelkompetenser kan utgöra en bas i en dylik plattform?

Äga sitt lärande
Vi återkom flera gånger till målsättningen att elevens ska äga sitt lärande. Det handlar om att utgå från individens nivå och bygga en personlig portfolio. I spel envisas spelaren. Hen stretar på med ett mission och provar om och om igen tills det lyckas. Det är den motivationen vi vill se i skolan!

Kollaborativt lärande
En viktig aspekt i spel är den sociala dimensionen. En majoritet som spelar ”triggar” på social respons. Det är roligt att bli bättre men det är ÄNNU roligare om någon ser mig bli bättre. Men när det gäller synlighet av vissa delar i en IUP-relaterad plattform är det inte längre självklart vem som ska se vad. Med vilka ska innehållet delas? Vad får det för konsekvenser?

Disclaimer
Vi samtalade även om att spelifieraing inte är en universallösning som funkar på alla. Det är viktigt att projektet inte lovar för mycket.

Vad händer här näst?
Nästa projektmöte äger rum i mitten av maj. Innan dess ska fyra workshops och tre dialogcaféer ha ägt rum. Information om både aktiviteter och projektresultat publiceras kontinuerligt här på bloggen och i våra nyhetsbrev. Om det är något ni undrar om projektet så är det bara att kontakta Terese Raymond via kontaktformuläret eller på e-post: terese@aprendi.se.

Kommentera